www.cfdwood.com 

曹妃甸木业

       释义:带年轮的大圆圈代表原木截面。

       中间三个绿色的圆形代表原木,深蓝色大方框代表船舶,浅蓝色代表大海,蕴意为木材进出口。

       中间三个绿色圆形代表树叶,深蓝色大框代表树干,浅蓝色底面代表水源,蕴意为木业公司如同常青之木。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企业标识